Advokat

Fagområder

Legal advokat & Eiendom kan tilby tjenester innenfor et større område av privatretten. Vi tar ikke oppdrag som omhandler ren forretningsrett.

Dersom det rettsområdet du søker ikke er å finne i hovedoversikten til høyre, kontakt oss for nærmere orientering vedrørende din forespørsel. Vi henviser deg gjerne videre til andre som har særlig kunskap innenfor det fagområdet saken din gjelder.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten, og omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det er et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser. Du må også regne med å betale en egenandel. Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i saker om barnevern og mishandling fra nærstående, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

Linke til Justisdepartementets side om fri rettshjelp >>

Innenfor enkelte felter kan det også hende at du har rettshjelpsdekning på forsikringen din. Også her betales en egenandel. Hva som dekkes og hvor mye det koster fremkommer av dine forsikringsvilkår.
Arbeidsrett

Arv- og Skifterett


Avtalerett


Barnerett, barnevern


Erstatningsrett,
Personskade


Familierett


Fast eiendoms rettsforhold


Forbrukersaker

avtaler, oppsigelsessaker

herunder dødsbobehandling


separasjon, skilsmisse, særeie, testament, ektepakt

bl.a. byggsaker, reguleringssaker, mangler ved omsetning av bolig

Husleieforhold

Kjøpsrett


Markedsføringsrett


Naborett


Produktansvar


Sosialrett


Trygderett


Vergemålsrett


ProsedyrePsykisk helsevernvern, hjelpeverge, umyndiggjøring

sivile saker og straffesaker